Podrobnější informace ke kurzu

Zobrazit Skrýt

Obsah kurzu

Celková délka kurzu je 146 hodin. Z toho 84 hodin tvoří lekce, 50 hodin nahraných výukových videí a 12 hodin kurz testu studijních předpokladů (TSP).

Vědomostní část je organizovaná formou přednášek a cvičení, které obsahují dostatek prostoru k diskusi a studenti mají možnost si vyzkoušet některé sebepoznávací a diagnostické metody. Tato část obsahuje základy z těchto disciplín:

Osnovy pro jednotlivé okruhy jsou následovné:

 • Biologie (nervový systém, dělení nervové soustavy, periferní nervový systém, mozkový kmen, mozeček, mezimozek, limbický systém, koncový mozek, charakteristika a princip funkce smyslů, žlázy s vnitřní sekrecí, imunitní systém, buňka, základní typy tkání, soustava kosterní a svalová, srdce, krevní oběh, dýchací a trávicí soustava, ledviny a vývodné cesty močové, rozmnožovací soustava).
 • Dějiny psychologie (zakladatelé samostatné psychologie, gestaltismus, behaviorismus, psychoanalýza, individuální a analytická psychologie, kulturní psychologie, logoterapie, humanistická psychologie, kognitivní psychologie)
 • Obecná psychologie (předmět studia psychologie, dělení psychologických oborů, základní psychologické pojmy, pozornost, spánek a snění, senzorické procesy, vnímání, učení, paměť, motivace, emoce).
 • Vývojová psychologie (aplikační možnosti, představitelé, faktory ovlivňující vývoj, periodizací vývoje, prenatální období, novorozenec, kojenec, období batolete, předškolní věk, mladší školní věk, období dospívání, dospělost, stárnutí, stáří, smrt)
 • Sociální psychologie (úvod, metody ověřování, představitelé, sociální percepce, formování dojmu, atribuční procesy, socializace, komunikace, zátěžové situace, agresivita a agrese, postoje, skupiny, altruismus a prosociální chování, sociální vliv).
 • Psychologie osobnosti (předmět psychologie osobnosti, metody a modely výzkumu osobnosti, současné koncepce osobnosti, skladba, dynamika a vývoj osobnosti, temperament, charakter, morálka, frustrace, úzkost, konflikt, pojem a složky Já, poruchy osobnosti)
 • Klinická psychologie a psychoterapie (vymezení, zdraví a nemoc, historie, teorie stresu a zvládání náročných životních situací, obranné mechanismy, strategie zvládání stresu, salutoprotektivní činitelé, organické duševní poruchy, psychóza, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, základní směry psychoterapie, zástupci, principy).
 • Psychologie práce a organizace (analýza práce, výběr zaměstnanců, pracovní výkonnost, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, leadership, dynamika v organizaci, motivace v práci, pracovní prostředí).
 • Několik bloků zaměřených na zvládnutí testů studijních předpokladů (TSP, OSP). Nácvik písemné příjímací zkoušky, a strategie vyplňování odpovědí u první části přijímacího řízení. Zkouška testů nanečisto.

 

Kompetenční rovina. Tato rovina prostupuje celým našim kurzem. Společně s pomocí her, cvičení a úkolů rozvineme vaše komunikační dovednosti a schopnosti sebeprezentace. Dále vám nabídneme také:

 • Besedy se zajímavými hosty, kteří vám blíž přiblíží život a praxi pracujících psychologů.
 • Příležitost k získání praxe pro rozšíření portfolia a možnost exkurzí na psychologická pracoviště.
 • Zpětnou vazbu na vaše práce (eseje, prezentace, seminární práce apod.) včetně konzultace podkladů k přijímacímu řízení.
 • Možnost vyzkoušet si ústní pohovor k druhé části přijímacího řízení nanečisto.
 • Maximálně individuální přístup pro každého z našich studentů.

 

Termíny konání

Každé pondělí od 17:00 do 20:00.

31.10. 2022 7.11. 2022 14.11. 2022 21.11. 2022 28.11. 2022
5.12. 2022 12.12. 2022 19.12. 2022 2.1. 2023 9.1. 2023
16.1. 2023 23.1. 2023 30.1. 2023 6.2. 2023 13.2. 2023
20.2. 2023 27.2. 2023 6.3. 2023 13.3. 2023 20.3. 2023

Pro platnou rezervaci místa v kurzu je třeba zaslat rezervační zálohu 3000 Kč do dvou dnů od odeslání přihlášky, jinak se přihláška stává neplatnou.

Bankovní informace pro platbu převodem naleznete zde. Variabilní a specifický symbol obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu. 

 

Místo setkání

Kurz probíhá online prostřednictvím platformy Zoom. 

Stále váháte? Přečtěte si reference našich studentů: Přípravné kurzy 2021