Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Akademie psychologie s.r.o.

Sídlo: Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5

IČ: 09528598

DIČ: CZ09528598

Jsme plátci DPH

e-mail: info@akademiepsychologie.cz

web: www.akademiepsychologie.cz/vop.php

(dále jen „prodávající“)

 

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala přípravný kurz psychologie (prezenční nebo online), kurz psychologie pro veřejnost (Večerní akademie psychologie), jednorázovou přednášku nebo webinář, letní tábor (PsychoCamp), poradenství, koučing či jakýkoliv další kurz či školení specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem jeden z výše uvedených dodavatelů, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

 

I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.

2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky či rezervace) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.akademiepsychologie.cz

3. Dodavatel má povinnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.

4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

II. Předmět plnění

1. Služby jsou rozdělené do několika typů (prezenční přípravný kurz psychologie na vysokou školu, online prezenční přípravný kurz na VŠ, přednášky, webináře (online přednášky), tábor, kurz pro veřejnost, školení pro firmy, školení pro školy, koučing a poradenství školu. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.akademiepsychologie.cz

2. Předmětem plnění je vzdělávání nebo poradenství vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen služby).

 

III. Všeobecná ujednání

1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky služeb jsou zveřejněny na internetové adrese www.akademiepsychologie.cz. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

2. Objednatel je povinen převzít objednanou službu a řádně a včas za ni zaplatit.

 

IV. Termín realizace výuky

1. Služba (např. kurz, přednáška) probíhá v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.

2. Služba může být realizována i ve dnech státních svátků. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.

3. Zahájení výuky je specifikováno v nabídce služeb (kurzů, přednášek apod.) na webové adrese dodavatele www.akademiepsychologie.cz.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu (či jednotlivých lekcí v rámci kurzu) o 1 až 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit termín služby (kurzu, lekce, přednášky apod.) o 1 až 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.

6. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

7. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit službu (kurz, přednášku apod.) z důvodu nenaplnění minimální kapacity (minimální počet účastníků přípravného kurzu na VŠ je 10, přednášky/webináře je 30 účastníků, a 25 účastníků PsychoCampu a dále dle typu kurzu). Dodavatel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

 

V. Kurzovné

1. Cena za příslušnou službu (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku přípravných služeb dodavatele zveřejněného na internetové adrese akademiepsychologie.cz a je uvedena v objednávce objednatele a také v detailu kurzu (dle konkrétní specifikace služby).

2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce, technické vybavení.

3. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH.

 

VI. Platební podmínky

1. Před zahájením služby (kurzu, přednášky) je objednatel povinen zaplatit dodavateli celou částku kurzovného a to do data uvedeného na zálohové faktuře.

2. Pro platnou rezervaci služby přípravného kurzu psychologie na VŠ (prezenční i online varianta) je objednavatel povinen zaplatit rezervační zálohu kurzovného ve výši 5000 Kč, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání. Tato rezervační záloha je nevratná a objednavatel se tím zavazuje k uhrazení zbývající částky kurzovného. Zbytek kurzovného je objednatel povinen uhradit nejpozději do dvou týdnů od zahájení kurzu. V případě objednávky kurzu po termínu zahájení kurzu, je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné v plné výši před nástupem do kurzu.

3. Pro platnou rezervaci služby Večerní akademie psychologie, PsychoCamp a další školení je objednavatel povinen zaplatit celou částku do tří dnů od objednání. V případě objednávky služby po termínu zahájení kurzu, je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné v plné výši před nástupem do kurzu.

4. Pro platnou rezervaci služby Přednášky a webináře je objednavatel povinen zaplatit celou částku do tří dnů od objednání, nejpozději však jednu hodinu před zahájením přednášky či webináře. V opačném případě nemá dodavatel povinnost službu objednavateli zprostředkovat a objednavatel nemá nárok na vrácení kurzovného, pokud nebylo smluveno jinak. 

5. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou on-line, převodem na účet.

a) Platební kartou online– Platbu lze provést na internetové adrese www.akademiepsychologie.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu (comgate), kde provede platbu. Při platbě kartou on-line není možné uplatnit slevu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele. Skze platební bránu comgate (a její spolupracující společnosti, viz comgate.cz) lze provést také odloženou platbu či platbu na splátky. Tyto typy plateb (splátek apod.) již nepodléhají Prodávajícímu a jsou v režii spolupracujících společností se společností comgate.

b) Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena proforma faktura na danou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost dokladu. Po přijetí platby bude objednavateli do tří dnů vystaven daňový doklad, který mu bude zaslán a uvedenou e-mailovou adresu a také ho najde ve svém uživatelském účtu na webových stránkách www.akademiepsychologie.cz.  V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.

Uživatelský účet

1. Na základě registrace objednavatele nebo zakoupením služby provedené na stránkách akademiepsychologie.cz se automaticky vytváří objednavateli uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může objednavatel provádět objednávání zboží, měnit své údaje a kontrolovat stavy plateb.

VII. Kvalita výuky, lektorské zajištění výuky a certifikace

1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro službu lektora dle konkrétní specifikace dané služby. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.

2. Dodavatel se zavazuje, že služba proběhne v rozsahu dle časové dotace kurzu.

3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro službu kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.

4. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu dle specifikace daného kurzu.

5. Minimální počet osob v kurzu je 10, neurčí-li dodavatel jinak nebo není-li uvedeno ve jinak ve specifikacích ve článcích VOP 1-12. V případě, že si příslušný kurz neobjedná a řádně neuhradí kurzovné nejméně 10 objednatelů, nebude v souladu s čl. IV odst. 6 VOP realizován.

6. Certifikát o "Úspěšném absolvování přípravného kurzu psychologie na VŠ" získává účastník kurzu po splnění (včetně výše uvedených bodů) těchto náležitostí: 1. vypracování a odprezentování příspěvku/prezentace na vybranné téma do Vývojové psychologie v daný termín (prezenčně nebo online) nebo alternativně (skrze audio-vizuální nahrávku), dále 2. splnění závěrečného testu na minimálně 75% celkového počtu bodů a 3. Vyplnění hodnotícího dotazníku (zpětná vazba na kurz) po skončení nebo v průběhu poslední lekce, nejpozději však do 30. dubna roku, kdy student kurz absolvoval.
Pozvrzení o "Účasti na přípravného kurzu psychologie na VŠ" dostávají absolventi, kteří nesplnili jednu (nebo více) z podmínek definových u Certifikátu o "Úspěšném absolvování přípravného kurzu psychologie na VŠ", ale splnili další podmínky obšažené v bodech VOP 1-12. 
"Diplom/Certifikát o absolvování PsychoCampu" dostává účastník po absolvování min. 80% celkové délky této akce.
"Potvrzení o účasti na webináři" dostává každý účastník, který uhradí příslušnou částku za účast na akci a zúčastní se dané akce. Dále dalé, pokud si zažádá o záznam, jestliže je tato možnosti uvedena v popisu akce. Pokud není uvedeno (či domluveno) jinak, účastník si nemůže nárokovat žádost o záznam, "Potvrzení o účasti" nebo cokoliv dalšího.   

 

VIII. Reklamace

1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou služby, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem.

2. Reklamaci služby lze uplatnit nejpozději do dvou týdnů od zahájení služby, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové setkání, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, nabídka jiné služby, případně vrácení (části) kurzovného objednateli. Volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).

4. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.

5. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

6. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

7. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

 

IX. Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením dané služby kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky, rezervace) avšak před faktickým zahájením služby (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné v plné výši nebo rezervační zálohu (v případě přípravného kurzu). Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývající částku kurzovného v plné výši.

2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Za neúčast objednatele na výuce neposkytujeme finanční ani jinou kompenzaci.

3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.

4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím webových stránek akademiepsychologie.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti  objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

6. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.

7. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu na akademiepsychologie.cz zaniká.

8. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.

9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.

 

X. Osobní údaje objednatele

1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem služby a objednal službu pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.

3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.

5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.

6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:

a) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

c) právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,

d) právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,

e) právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a

g) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.

8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.

10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

11. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.

12. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

XI. Ochrana díla

1. Veškeré podklady, materiály a video-přednášky poskytnuté v rámci Služeb, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

2. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Dodavatelem jakýmkoliv způsobem Objednavatelem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

3. Služby pořádány jako online přípravné kurzy psychologie na VŠ  přednášky či webinář je určena výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, umožnění účasti třetí osobě či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.

4. Záznamy služeb (online přípravných kurzů či webinářů) jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode 1. 1. 2022.

 

Ve Zlíně dne 1. 1. 2022

Mgr. et Mgr. Daniel Cabák