Podrobnosti

 • Lektor: Monika, Tereza, Matyáš
 • Kód kurzu: PRPO12223
 • Místo konání: Ostrava
 • Začátek: 29.10.2022 v 10:00
 • Konec: 15.04.2023 v 16:00
 • Délka: 150 vyuč. hod.
 • Cena kurzu: 12950 Kč s DPH

Podrobnější informace ke kurzu

Zobrazit Skrýt

Obsah kurzu

Celková délka kurzu je 150 vyučovacích hodin. Z toho 84 hodin tvoří lekce, 50 hodin nahraných výukových videí a 12 hodin kurz testu studijních předpokladů (TSP).

Vědomostní část je organizovaná formou přednášek a cvičení, které obsahují dostatek prostoru k diskusi a studenti mají možnost si vyzkoušet některé sebepoznávací a diagnostické metody. Tato část obsahuje základy z těchto disciplín:

Osnovy pro jednotlivé okruhy jsou následovné:

 • Dějiny psychologie (zakladatelé samostatné psychologie, gestaltismus, behaviorismus, psychoanalýza, individuální a analytická psychologie, kulturní psychologie, logoterapie, humanistická psychologie, kognitivní psychologie)
 • Obecná psychologie (předmět studia psychologie, dělení psychologických oborů, základní psychologické pojmy, pozornost, spánek a snění, senzorické procesy, vnímání, učení, paměť, motivace, emoce).
 • Vývojová psychologie (aplikační možnosti, představitelé, faktory ovlivňující vývoj, periodizací vývoje, prenatální období, novorozenec, kojenec, období batolete, předškolní věk, mladší školní věk, období dospívání, dospělost, stárnutí, stáří, smrt)
 • Sociální psychologie (úvod, metody ověřování, představitelé, sociální percepce, formování dojmu, atribuční procesy, socializace, komunikace, zátěžové situace, agresivita a agrese, postoje, skupiny, altruismus a prosociální chování, sociální vliv).
 • Psychologie osobnosti (předmět psychologie osobnosti, metody a modely výzkumu osobnosti, současné koncepce osobnosti, skladba, dynamika a vývoj osobnosti, temperament, charakter, morálka, frustrace, úzkost, konflikt, pojem a složky Já, poruchy osobnosti)
 • Klinická psychologie a psychoterapie (vymezení, zdraví a nemoc, historie, teorie stresu a zvládání náročných životních situací, obranné mechanismy, strategie zvládání stresu, salutoprotektivní činitelé, organické duševní poruchy, psychóza, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, základní směry psychoterapie, zástupci, principy).
 • Psychologie práce a organizace (analýza práce, výběr zaměstnanců, pracovní výkonnost, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, leadership, dynamika v organizaci, motivace v práci, pracovní prostředí).
 • Biologie (nervový systém, dělení nervové soustavy, periferní nervový systém, mozkový kmen, mozeček, mezimozek, limbický systém, koncový mozek, charakteristika a princip funkce smyslů, žlázy s vnitřní sekrecí, imunitní systém, buňka, základní typy tkání, soustava kosterní a svalová, srdce, krevní oběh, dýchací a trávicí soustava, ledviny a vývodné cesty močové, rozmnožovací soustava).
 • Několik bloků zaměřených na zvládnutí testů studijních předpokladů (TSP). Nácvik písemné příjímací zkoušky, a strategie vyplňování odpovědí u první části přijímacího řízení. Zkouška testů nanečisto.

 

Kompetenční rovina. Tato rovina prostupuje celým našim kurzem. Společně s pomocí her, cvičení a úkolů rozvineme vaše komunikační dovednosti a schopnosti sebeprezentace. Dále vám nabídneme také:

 • Besedy se zajímavými hosty, kteří vám blíž přiblíží život a praxi pracujících psychologů.
 • Příležitost k získání praxe pro rozšíření portfolia a možnost exkurzí na psychologická pracoviště.
 • Zpětnou vazbu na vaše práce (eseje, prezentace, seminární práce apod.) včetně konzultace podkladů k přijímacímu řízení.
 • Možnost vyzkoušet si ústní pohovor k druhé části přijímacího řízení nanečisto.
 • Maximálně individuální přístup pro každého z našich studentů.

 

Termíny setkání

Jednou za 14 dní v sobotu od 10:00 do 16:00 (včetně pauzy na oběd).

29.10. 2022 12.11. 2022 19.11. 2022* 10.12. 2022 7.1. 2023 21.1. 2023
4.2. 2023 18.2. 2023 4.3. 2023 18.3. 2023 1.4. 2023 15.4. 2023

*kurz 19.11. proběhne mimořádně týden po předchozí lekci

 

Pro platnou rezervaci místa v kurzu je třeba uhradit rezervační zálohu 3000 Kč, nebo celou částku, jinak se přihláška stává neplatnou.

Bankovní informace pro platbu převodem naleznete zde. Variabilní a specifický symbol obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu. 

 

Místo konání

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, ul. Fráni Šrámka

 

Stále váháte? Přečtěte si reference našich studentů: Přípravné kurzy 2021